Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren

Geschillenadviescommissie studentenbezwaren

Een student kan bezwaar aantekenen tegen een besluit van het College van Bestuur (CvB). Bezwaren tegen besluiten van het CvB worden door het CvB ter advisering voorgelegd aan een onafhankelijke commissie, de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren.

 • Procedure

  Bezwaarschrift

  Indien een student het niet eens is met een besluit van het CvB, dan kan hij/zij daartegen binnen zes weken bezwaar maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • inschrijving als student of extraneus
  • inschrijving op grond van een buitenlands diploma
  • beëindiging van de inschrijving als student
  • voldoening, vrijstelling, vermindering of terugbetaling van collegegeld
  • toekenning en afwijzing bijdrage uit het profileringsfonds
  • toekenning en afwijzing bijlage uit bestuursbeurs
  • weigering inschrijving op grond van deficiënte vooropleiding

  De student dient daartoe een bezwaarschrift in bij de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren. Het bezwaarschrift bevat ten minste:

  • volledige naam
  • adresgegevens
  • datum
  • gronden van het bezwaar
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt of een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na de bekendmaking van het besluit. Lukt het niet om tijdig (binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen, dan kan binnen de gestelde termijn een onvolledig bezwaarschrift worden ingediend. De indiener wordt vervolgens een extra termijn gegund om aanvullende gronden in te dienen.

  Ontvangst

  Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je bezwaarschrift. Het is mogelijk dat je om nadere informatie wordt gevraagd. Aan degene die het besluit heeft genomen, wordt verzocht na te gaan of een eventuele minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, dient een reactie op het bezwaar te worden opgesteld. Je ontvangt een afschrift van de reactie op je bezwaarschrift. Tevens dien je aan te geven of de reactie aanleiding is om bezwaar in te trekken of te handhaven.

  Hoorzitting

  Indien je hebt aangegeven dat je je bezwaar wilt handhaven, dan wordt zo spoedig mogelijk een hoorzitting gepland. Voor de hoorzitting zal ook degene die het besluit heeft genomen worden uitgenodigd. Partijen kunnen zich eventueel laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door rechtshulpverleners. Indien je rechtshulp wilt, dan dien je die zelf in te schakelen.

  Tijdens de hoorzitting zal je door de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren worden gehoord. Die commissie bestaat uit een externe voorzitter en twee leden.

  Beslissing op bezwaar

  Naar aanleiding van de hoorzitting en met inachtneming van het advies van de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren besluit het CvB of het primaire besluit gehandhaafd wordt, of wordt een nieuw besluit genomen. Je krijgt de beslissing op bezwaar schriftelijk toegezonden.

  Kosten

  De procedure is kosteloos.

 • Samenstelling Geschillenadviescommissie
  • dhr. mr. W. van Zanen (voorzitter)
  • dhr. mr. J. Bekker (plaatsvervangend voorzitter/lid)
  • mw. drs. E. de Jong (lid)
  • mw. drs. B.F. Bernini (lid)
  • mw. mr. E.L.C.M. Rijnders (ambtelijk secretaris)
  • mw. M. Wijnen-Verhoek (ambtelijk secretaris)
 • Meer informatie

  Het Studentenstatuut geeft informatie over de rechtsbescherming van studenten aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Adressering

  Je kunt je bezwaar schriftelijk indienen bij:

  • Universiteit van Amsterdam
   t.a.v. Geschillenadviescommissie studentenbezwaren
   Postbus 19268
   1000 GG Amsterdam

  Je kunt ook je bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur via het digitale loket voor klachten, bezwaar en beroep. Ben je in het bezit van een UvAnetID, dan kun je gebruikmaken van de verwijzing voor studenten met een UvAnetID. Ben je niet in het bezit van een UvAnetID, maak dan gebruik van de verwijzing voor alumni en aankomende studenten.

 • Overige contactgegevens