Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Begroting

De begroting biedt inzicht in hoe alle plannen en ambities passen binnen de financiële kaders die zijn beschreven in de Kaderbrief.

 • Toelichting op de begroting 2021

  Begin oktober 2020 is de conceptbegroting ter inzage gepubliceerd. Deze is daarna afgestemd met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad, die op 20 november instemden. In juni 2020 is ook de Kaderbrief gepubliceerd en besproken.

  Op 1 december 2020 heeft het College van Bestuur de begroting voor 2021 definitief vastgesteld, inclusief een geactualiseerd Huisvestingsplan en ICT-projectportfolio. Daarna heeft de Raad van Toezicht de begroting op 18 december goedgekeurd. Hiermee is het begrotingsproces afgerond.

  Hogere baten van 6%

  De UvA begroot voor 2021 hogere baten van 6%. Dit is met name te danken aan een hogere Rijksbijdrage, de voornaamste inkomstenbron. Ook verwachten we in 2021 meer studenten, wat leidt tot hogere inkomsten uit collegegelden. Daarnaast investeert het kabinet met het Nationaal Groeifonds in kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie. Hierdoor ontstaan voor de UvA nieuwe kansen, zowel inhoudelijk als financieel.

  Hogere lasten van 7%

  De UvA begroot ook hogere lasten van 7%. Onder andere door de hogere instroom aan studenten die leidt tot meer uitgaven aan docenten en ondersteuners. Daarnaast zorgt de pandemie ervoor dat er meer kosten worden gemaakt in o.a. ICT, facilitaire zaken en huisvesting om het digitaal werken op afstand en het werken op 1,5 meter mogelijk te maken. Onze huisvestingslasten nemen toe door marktontwikkelingen en de verduurzaming van gebouwen, waarmee we klimaatdoelen realiseren. Deze hogere kosten worden deels gecompenseerd doordat projecten uit het Instellingsplan later starten dan verwacht.

  Eenmalig tekort

  Het financiële beleid van de UvA is om elk jaar minimaal een nulresultaat te realiseren. Vanwege de Corona-pandemie maakt de UvA daarop eenmalig een uitzondering. De 6% hogere baten en 7% hogere lasten leiden tot een verwacht tekort van 6,7 miljoen euro, die we opvangen vanuit reserves. Meerjarig houdt de UvA begroting nog geen rekening met eventuele extra baten of lasten als gevolg van het Instellingsplan of de coronapandemie.

  Instellingsplan 2021-2026

  Digitalisering, duurzaamheid, vernieuwing en samenwerking binnen en buiten de universiteit vormen een rode draad in het Instellingsplan 2021-2026. De begroting van 2021 sluit daar goed op aan.